Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe! BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!
            Si në kohën e Gjergj Kastriotit Skenderbe!BASHKIMI SHPIRTËROR I SHQIPTARËVE NË BOTË!

STATUTI disa pika bazë! 

 

(Statutin komplet, ju mundë ta kërkoni,ku mundë të ju dërgojmë)

 

LOBI SHQIPTAR

me seli në FEUSISBERG

 

 

 

Neni 1 - Emri dhe zyra e regjistruar

 

Nën emrin LOBI SHQIPTAR, një shoqatë në kuptimin e Nenit 60 të FF të Kodit Civil Zviceran ekziston në Feusisberg, kantoni Schwyz.

 

Neni 2 - Qëllimi

 

LOBI SHQIPTAR përfaqëson qytetarët shqiptarë dhe Shqipërinë etnike që jetojnë jashtë vendit në veçanti me detyrën e mbrojtjes, promovimit dhe realizimit të të drejtave të këtyre qytetarëve shqiptarë. Është një organizatë jofitimprurëse që punon për të drejtat, interesat dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptarë në të gjithë botën dhe i promovon ato sipas parimeve të tolerancës, mirëkuptimit dhe respektimit të të drejtave dhe detyrimeve të tyre.

LOBI SHQIPTAR është e angazhuar të respektojë të gjitha të drejtat e njeriut të njohura ndërkombëtarisht dhe është e angazhuar për mbrojtjen e këtyre të drejtave.

 

Diskriminimet e ndryshme ndaj një vendi, një individi ose grupe njerëzish në bazë të ngjyrës së lëkurës, origjinës etnike, kombëtare ose shoqërore, gjinisë, aftësisë së kufizuar, gjuhës, fesë, mendimit politik ose tjetër, pronës, lindjes ose statusit tjetër, orientimit seksual ose për ndonjë arsye tjetër Anëtarët e shoqatës janë të ndaluara.

 

LOBI SHQIPTAR është neutrale politikisht dhe fetare.

 

Neni 3 - Fondi

 

Fondet e shoqatës për të ndjekur qëllimin e shoqatës përbëhen nga:

 

- Tarifat e anëtarësisë, të cilat përcaktohen nga mbledhja e shoqatës me kërkesë të bordit

- Të ardhura nga ngjarjet dhe pasuritë e shoqatës

- Donacione vullnetare (sponsorizim, dhurata, trashëgimi, etj.)

- kredit

 

Neni 4 - Anëtarësia

 

Anëtarët e shoqatës mund të jenë persona fizikë, partneritete dhe persona juridikë. Regjistrimi për anëtarësim duhet të bëhet me shkrim pranë bordit të drejtorëve, të cilët marrin vendimin përfundimtar për pranimin.

 

Me anëtarësimin në shoqatë, secili anëtar i pranon me lehtësi statutet dhe rregulloret e tij.

 

Neni 5 - Tërheqja dhe përjashtimi

 

Tërheqja nga shoqata është e mundur vetëm pasi të keni përmbushur detyrimet rrjedhëse në fund të një viti kalendarik dhe duke marrë parasysh një periudhë njoftimi gjashtë mujore.

 

Me humbjen e anëtarësisë, çdo pretendim për pasuritë e shoqatës skadon.

 

Bordi mund të përjashtojë një anëtar që vepron në kundërshtim me interesat e shoqatës. Përjashtimi bëhet me vendim të bordit të mazhorancës. Kundër vendimit të bordit për të dëbuar, anëtari i përjashtuar mund të apelojë në asamblenë tjetër të përgjithshme brenda 30 ditëve nga njoftimi i tij me shkrim. Ankesa duhet të paraqitet në bord. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e një votë më shumë se gjysmën e anëtarëve të pranishëm për kundërshtimin.

 

Neni 6 - organet e Lobit Shqiptar

 

Organet e organizatës janë:

 

a) asambleja e përgjithshme

b) Presidenti

c) Sekretariati

d) auditorët

 

Neni 7 - Asambleja e Përgjithshme

 

Asambleja e Lobit Shqiptar është organi suprem i shoqatës. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë:

 

1. Ndryshimi i statuteve

2. Zgjedhja e Presidentit dhe Bordit

3. Miratimi i llogarive vjetore dhe raporti vjetor

4. Përcaktimi i kontributeve që duhet të paguajnë anëtarët

5. Rezoluta për shpërbërjen e organizatës

 

 

Neni 8 - Bordi

 

8.1 Bordi ekzekutiv, i cili përbëhet, nga së paku dy, më së shumti 5 anëtarë dhe zgjedh Presidentin. Mandati i mandatit është dy vjet. Rizgjedhja është e mundur.

 

8.2 Presidenti përgjithësisht përfaqëson LOB-in SHQIPTAR.

 

8.3 Bordi mblidhet aq shpesh sa kërkon nevoja. Ka një kuorum kur shumica e anëtarëve të saj janë të pranishëm.

 

8.4 Bordi i Drejtorëve kujdeset për të gjithë punët, për aq sa nuk bien në kompetencën e një organi tjetër të shoqatës, sipas statutit ose ligjit.

 

Një sekretariat i përhershëm i bashkëlidhet bordit, i cili administron punët e përditshëm.

 

Kompetenca e bordit përfshin:

 

1. përgatitja e mbledhjes së organizatës;

2. zbatimi i rezolutave të asamblesë së përgjithshme;

3. Vendimi për pranimin dhe përjashtimin e mundshëm të anëtarëve të shoqatës;

4. Trajtimi i sugjerimeve, aplikimeve dhe ankesave nga anëtarët e klubit;

5. Përgatitja e llogarive buxhetore dhe vjetore;

6. Administrimi i pasurive të shoqatës;

7. Aktiviteti në lidhje me përmbushjen e qëllimit të organizatës.

 

Përveç kësaj, ai ka të gjitha kompetencat e tjera që nuk rezervohen shprehimisht me ligj ose statutet e një organi tjetër shoqërues.

 

Neni 9 - Përgjegjësia

 

Vetëm aktivet e Lobit Shqiptar janë përgjegjës për detyrimet e organizatës. cdo përgjegjësi personale e anëtarëve të saj përjashtohet shprehimisht.

 

Neni 10 - Shpërndarja dhe likuidimi

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë për shpërndarjen e organizatës. Vendos gjithashtu për përdorimin e pasurive të shoqatës.

 

Në qoftë se asambleja e përgjithshme nuk vendos ndryshe, likuidimi duhet të bëhet nga bordi.

 

Neni 11 - Hyrja në fuqi

 

Statutet u miratuan në mbledhjen themeluese më 29 janar 2020 dhe hynë në fuqi në këtë datë.

 

Skenderbeg Klaiqi President

Themelimi më 20.02.2016

Druckversion Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen Diese Seite weiterempfehlen
Diese Homepage wurde von Lobi Shqiptar erstellt: